გაზეთი:   ლენინის დროშა
გამოცემის ადგილი : მახარაძე
გამოც.დაწყების თარიღი : 1931
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-77 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-1-69 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-2-69 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962
K-3-69 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958
K-4-69 1952 1953
P 1943 1944 1945 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ლენინის დროშა". 1931. საქ. . . () ოზურგეთის (1934 წლის 18 ივლისიდან ( 32-დან) - მახარაძის) რაიკომის, რაიაღმასკომის და პროფსაბჭოს ორგანო. (ქვესათაური 1935 წლისდან; საქ. . . () მახარაძის რაიკომის, რაიაღმასკომის და ქალაქის საბჭოს ორგანო; 1937 წლიდან: საქ. . . () მახარაძის რაიკომის და რაიაღმასკომის ორგანო. ხუთდღიური (1937 წლიდან სამდღიური, 1940 წლიდან ორდღიური) გაზეთი. . მახარაძე (სტამბა "შრომა").

1931 . 1 - 60 თით. 4 გვ.

1932 . 1 - 166 თით. 4 გვ. (ტირაჟი 1800 .)

1933 . 1 (167) - 53 (207) თით. 4 გვ.

1934 . 1 (209) - 54 (321) თით. 4 გვ. (ტირაჟი 4000 .)

1935 . 1 (322) (6/I) - 79 (400) (28/XII) (ტირაჟი 4000 .)

1936 . 1 (401) - 86 (486) . . . ?

1937 . 1 (493) (1/I) - 107 (607) (29/XII)

1938 . 1 (608) (1/I) - 92 (699) (18/XII) (ტირაჟი 5000 .)

1939 . 1 (702) (1/I) - 79 (781) (24/XII) (ტირაჟი 5000 .)

1940 . 1 (782) (1/I) - 27 (808) (18/V) ..?

1941 . 1 (979) (1/I) - 90 (1086) (26/XII)

1942 . 1 (1069) (2/I) - 73 (1141) (23/XII)

1943 . 1 (1143) (1/I) - 58 (1200) (29/XII); (ტირაჟი 3800 .)

1944 . 1 (1201) (1/I) - 48 (1248) (30/XII); (ტირაჟი 3600 .)

1945 . 1 (1249) (1/I) - 46 (1294) (21/XII)

შენიშვნა: ბიბლიოთეკებში სერიალური კომპლექტები არ მოიპოვება.

(უნ.; საჯ.; პალატა)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1943წ. - P63/1943;  1944წ. - p88/1944;  1945წ. - P51/1945;  1946წ. - P51/1946; 

წინა გვერდი