გაზეთი:   ჩვენი საყვირი
პერიოდულობა: ყოველკვირეული
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1929
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-86 1929 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1939 1940 1941 1945 1946 1947 1948 1949 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
F-2-86 1932 1933 1940
K-1-179 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1946 1947 1948
K-2-179 1938
P 1945 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ჩვენი საყვირი". "Наш Гудок". 1929. ტფილისის ორთქლმავალშემკეთებელი ამხანა სტალინის სახელობის ქარხნის მუშა-მოსამსახურეთა ორგანო. ყოველკვირეული გაზეთი. (1932 წლიდან: ქარხნის ... () პარტკომის ყოველდღიური გაზ.; 1935 წელში: სტალინის სახელობის შემკ. ქარხნ. პარტომის და ქარხკომის ყოველდღ. გაზ. Ежедневная газета Партока КП(б) Грузии и Завкома ПРЗ им. Сталина; 1939 წლიდან: სტალინის სახელობის ორთქლმავალ-ვაგონშემკეთ. ქარხნის მმართველობის, საქ. . . () პარტბიუროს და ქარხკომის ორდღიური გაზეთი). თბილისი. რედ. - სარედ. კოლეგია 91932-34); /მგებ. რედაქტორები: , ბურჯანაძე, . გაბისონია (1935), . ტატანაშვილი. . როსტიაშვილი, . ბუაჩიძე, . გაბრიაძე (1936); ვლ. ბუაჩიძე (1937), . იაკობიძე, . ნეფარიძე (1938), . მღებრიშვილი (1940-41).

1929 . 1 (2/II) - 41; თით. 4 გვ.

1930 . 1 (42) (8/I) - 47 (31/XII)

1931 . 1 (48) (13/I) - 74 (162) (27/XII)

1932 . 1 (164) (1/I) - 263 (354) (28/XII) ...?

1933 . 1 (357) (1/I) - 300 (655) (30/XII)

1934 . 1 (656) (1/I) - 286 (940)

1935 . 1 (941) - 301 (1251) (31/XII) (ტირაჟი - 3000-5000 .)

1936 . 1 (1252) (15/I) - 104 (1355)

1937 . 1 (1356) (4/I) - 131 (1476) (29/XII)

1938 . 1 (1477) (1/I) - 135 (1611) (27/XII)

1939 . 1 (1612) - 119 (1730) (29/XII)

1940 . 1 (1731) (1/I) - 111 (1841) (24/XII)

1941 . 1 (1842) - 35 (8/VII)

(უნ.; საჯ.; პალატა)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1945წ. - P84/1945;   1946წ. - P84/1946

წინა გვერდი