გაზეთი:   წითელი ავტომშენი
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1934
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-2-467 1934 1935 1936
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"წითელი ავტომშენი". "Красный гарзавец". 1934-1936. ავტო-სარემონტო ქარხნის პარტკომის და ქარხკომის ათდღიური ორგანო. (1935-36 წლებში: ავტო-სარემონტო ქარხნის 8 პარტკომის, ადმინისტრაციის და ქარხკომის ათდღიური ორგანო. Ежедекадный орган парткома, администрации и фабкома Тифлисского авторемонтного завода 8). თბილისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია. ("Заря Востока"- სტამბა).

1934 . 1 (13/XII); თით. 4 გვ.

1935 . 1 (2) (5/I) - 12; თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 1000 .)

1936 . 1 (31/I) - 15-16 (25-26) (5/X); (ტირაჟი - 1000 . )

ტექსტი ქართ. და რუს.; დასურათებ.

(უნ:; პალატა)

წინა გვერდი