გაზეთი:   წითელი დროშა
გამოცემის ადგილი : ახალციხე
გამოც.დაწყების თარიღი : 1942
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-338 1942 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-1-583 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-2-583 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
K-3-583 1953
K-4-583 1950 1951
P 1943 1944 1945 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1943წ. - P53/1943;  1944წ. - P32/1944;  1945წ. - P21/1945;  1946წ. - P21/1946

წინა გვერდი