გაზეთი:   წითელი ფეიქარი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1930
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-483 1930 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
F-2-483 1933
K-1-194 1930 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

„wiTeli feiqari“. „Красный текстильщик“. 1932-1939. abreSumis saqsovi fabrikis da skola-fabrikis partiul-profesionaluri organizaciebis eqvsdRiuri organo. (1934 wlidan _ Tbilisis abrSumis saqsov fabrikis partkomisa da fabkomis organo; 1937 wlidan _ Tbilisis abreSumis saqsovi fabrikis partkomisa da fabkomis organo; 1938 wlidan _ Tbilisis abreSumis saqsovi fabrikis partkomis, direqciis da fabkomis xuTdRiuri organo). Tbilisi.

1932 w. # 1 (27/VI) _ # 18 (27/XII), TiT. 4 gv. (tiraJi _ 1000 c.)

1933 w. # 1 (19) (4/I) _ # 39 (57) (29/XII), TiT. 4 gv. (tiraJi _ 1000 c.)

1934 w. # 1 (58) (8/I) _ # 37 (26/XII), TiT. 4 gv. (tiraJi _ 1000 c.)

1935 w. # 1 (27/I) _ # 32 (124) (27/XII), TiT. 4 gv. (tiraJi _ 1000 c.)

1936 w. # 1 (127) (25/II) _ # 51 (175) (31/XII), TiT. 4 gv. (tiraJi _ 1200 c.)

1937w. # 1 (176) (5/I) _ # 57 (232) (28/XII), TiT. 4 gv. (tiraJi _ 1200 c.)

1938 w. # 1 (233) (1/I) _ # 64 (294) (30/XII), TiT. 4 gv. (tiraJi _ 1200 c.)

1939 w. # 1 (295) (4/I) _ # 56 (350) (24/XII)

teqsti qarTuli da rus.

SeniSvna: 1935 wlis pirveli nomeri SecdomiT danomrilia # 1 (93), unda iyos # 1 (100)

1939 wlis ianvris 15-dan gazeTi gamodis saxelwodebiT „feiqari“ (1939 _.) (ix.).

(un.; palata; saj.)

 

 

წინა გვერდი