გაზეთი:   მოხანდეში ხონარი
გამოცემის ადგილი : ზუგდიდი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1932
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-434 1932 1934 1935
K-1-263 1934
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

„moxandeSi xonari“. 1932. s. k. p. (b) do a. l. k. k. wendixaSi raikomefiSi, raiaRmaskomiSi, raikolmeurn. kavSiri do raiprofsabWoSi iri viTi dRaSi organo. wendixa. („yazayiSi gazeTi“-s stamba, zugdidi).

1932 w. # 1 (39/XI) _ # 4 (27/XII); TiT. 2 gv. an 4 gv. (tiraJi _ 500-2000 c.)

1933 w. # 1 (5) (10/I) _ # 17 (21) (30/XI)..?

1934 w. # 1 (25) (4/I) _ # 38 (62)

1935 w. # 1 (63) _ # 17 (79) (23/IV)..?

ix. agreTve „socialisturi SaraTi“ (1934-38).

(un.; saj.; palata)

წინა გვერდი