გაზეთი:   ჩვენი გაზეთი
ორგანო : საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1910
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2680 1910
F-2-2680 1910
F-3-2680 1910
K-1-1786 1910
K-2-1786 1910
P 1910
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`Cveni gazeTi~. 1910. yoveldRiuri sapolitiko da saliteraturo gazeTi. Tbilisi. red.-gam. _ zosime tyeSelaSvili. (stamba `Sroma~).

soc.-dem. mimarTulebis organo; icemoda gaz. `axali sxivis~ (1910) Semdeg.

sul gamovida:

1910 w. #1 (1/IV) _ #64 (19/VI); TiT. 4 gv.

daixura administraciis gankargulebiT (ix. `axali gza~ 1910 w. 20 ivnisis #1 qronika).

`Cveni gazeTis~ Semdeg gamodioda gaz. `axali gza~ (1910).

 

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1910წ. - P11/1910

 

 

წინა გვერდი