გაზეთი:   მოგზაური
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1910
ენა: ქართული
რედაქტორები: კ.მგელაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-22 1910
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`mogzauri~. 1910. yovelkvireuli gazeTi. Tbilisi.  red.-gam. _ k. mgelaZe. (`Печатное дело~-s eleqtrombeWdavi).

soc.-dem. mimarTulebis kvireuli.  sul gamovida:

1910 w. #1 (18/IV) _ #9 (18/VII); TiT. 16 gv.

`Tbilisis samosamarTlo palatis gankargulebiT gazeTi `mogzauri~ SeCerebul iqna; redaqtori k. f. mgelaZe pasuxisgebaSi iqna micemuli~ (ix. `saxalxo gazeTi~ 1910 w. 21 ivlisis #62).

წინა გვერდი