გაზეთი:   მომავალი
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1909
ენა: ქართული
გამომცემელი: ნ.მელიქ-შახნაზარიანცი
რედაქტორები: ნ.მელიქ-შახნაზარიანცი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-9 1909 1910
F-2-9 1909 1910
F-3-9 1909 1910
K-1-74 1910
K-2-74 1909 1910
K-09-74 1909 1910
P 1909 1910
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`momavali~. 1909_1910. yoveldRiuri sapolitiko da saliteraturo gazeTi. Tbilisi. red.-gamomc. _ n. meliq-Saxnazarianci. (stamba `sorapani~, Semdeg stamba `Sroma~).

soc.-demokr. mimarTulebis organo.

sul gamovida:

1909 w. #1 (26/VIII); _ #103 (31/XII); TiT. 4 gv.

1910 w. #104 (1/I) _ #127 (?).

 

 

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1909წ. - P4/1909;  1910წ. - P18/1910

წინა გვერდი