გაზეთი:   მოწაფის ხმა
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1924
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-525 1924 1925
K-2-76 1924 1925
K-3-76 1924 1925
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`mowafis xma~. 1924-1925. qarTvel mowafeTa yovelkvireuli gazeTi. Tbilisi. red. _ mowafeTa saredaqcio kolegia. gamomcemeli _ ganaTl. sax. komisariatis socialuri aRzrdis mTavarmmarTveloba.

1924 w. #1 (7/XI) _ #8 (28/XII); TiT. 4 gv.

1925 w. #9 (1/I) _ #25 (31/V); TiT. 4 gv. (tiraJi _ 3000 c.)

(un.; saj.; sarev. muz.)


შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ: 1924 წ. - P10/1924;

PPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

წინა გვერდი