გაზეთი:   მოწინავე
გამოცემის ადგილი : აბაშა
გამოც.დაწყების თარიღი : 1934
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-433 1934
K-1-360 1934
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

„mowinave“. 1934. abaSis samanqano-satraqtoro sadguris politganyofilebis organo. aTdRiuri gazeTi. abaSa. (abaSis raiaRmaskomis stamba).

1934 w. # 1 (?) _ # 28 (3/IX); TiT. 4 gv. (tiraJi _ 3000 c.)

(un.; saj.)

წინა გვერდი