გაზეთი:   მოჯამაგირის ხმა
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1927
ენა: ქართული
რედაქტორები: სარედაქციო კოლეგია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-435 1927 1928 1929 1930
F-2-435 1927 1928 1929
K-1-77 1927 1928 1929 1930
K-2-77 1929 1930
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`mojamagiris xma~. 1927-1930. sasoflo meurneobis da tyis muSakTa kavSiris centraluri gamgeobis orkvireuli organo. tfilisi.  redaqtori: _ sared. kolegia. gamomcemeli _ `axali sofeli~-s redaqcia (#1 _ #10), Semdeg sas.-meurn. da tyis muS. kavSiri.

1927 w. #1 (?) _ #9 (18/XII); TviT. 4 gv.

1928 w. #10 (1/I) _ #60 (30/XII); TviT. 4 gv.

1929 w. #1 (60) (6/I) _ #51 (III) (23/XII); TviT. 4 gv.

1930 w. #1 (112) (5/I) _ #6 (117) (9/II) (ukanaskneli)

Sinaarsi: profesiuli sakiTxebi; popularuli statiebi mimdinare politikidan, agronomiidan; karikaturebi.

SeniSvna 1: 1927 wlis pirveli nomeri gamovida `sawarmoo prof. furcelis~ saxelwodebiT.

SeniSvna 2: `mojamagiris xma~ 1930 welSi axali saxelwodebiT gamovida: `sasoflo da tyis meurneobis muSa` (1930. ix.)

(un.; saj.; saq. muz.; sarev. muz.; quT. mx. muz.)

წინა გვერდი