გაზეთი:   მუშათა ერთობა
ორგანო : მუშათა გაზეთი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1921
ენა: ქართული
რედაქტორები: დ.ხართიშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2701 1921
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`muSaTa erToba~. 1921. muSaTa gazeTi. damoukidebel soc.-dem. muSaTa organo. Tbilisi. redaqtori _ d. xarTiSvili. (stamba bar. kilaZisa).

1921 w. #1 (22/III), 2 gv.

(gazeTis Sesaxeb ix. `socialist-federalisti~ 1921 w. #24).

(sarev. muz.)

წინა გვერდი