გაზეთი:   მუშათა ბიულეტენი
ორგანო : რუსეთის კომუნისტური პარტია
გამოცემის ადგილი : ხაშური
გამოც.დაწყების თარიღი : 1919
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-L-2744 1919
F-2-2744 1919
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`muSaTa biuleteni~. 1919. ruseTis komunisturi partia [xaSuris organizaciis (?) gamocema]. xaSuri.

1919 w. #1 (?) _ #4 (21/VIII), 2 gv.

daculia (saq. sarevoluc. muzeumSi) mxolod #4;

Sinaarsi; meTauri `sruli gakotreba~, naTargmni statiebi Jurnalidan `Коммунистич. интернационал~. #4 gamocemulia mdare qaRaldze.

(sarev. muz.)

წინა გვერდი