გაზეთი:   მუშის ბრძოლა
ორგანო : დასავლეთ ამიერკავკასიის ორგანიზაციების რუსეთის კომუნისტური პარტია
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1918
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2748 1918
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`muSis brZola~. 1918. organo dasavleT-amier-kavkasiis organizaciebis ruseTis komunist. partiis (bolSevikebisa). [Tbilisi].

1918 w. #1 (8/IV), 1 gv.

aralegaluri gamocema; gamovida menSevikuri xelisuflebis mier aRkveTili gazeTis `brZolis~ nacvlad.

SeniSvna: #1 cal gverdzea nabeWdi; sityva `muSis~ momcro asoebiTaa dabeWdili, `brZola~ ki _ msxviliT.

(sarev. muz.)

წინა გვერდი