გაზეთი:   მუშის სიმართლე
ორგანო : რუსეთის სოციალ–დემოკრატიული მუშათა პარტია
გამოცემის ადგილი : ბათუმი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1918
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2745 1918
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`muSis simarTle~. 1918. yovelkvireuli gazeTi ruseTis social-demokratiuli muSaTa partiisa (bolSevikebis). baTomis komitetis organo. baTomi. [redaqtori – saredaqcio kolegia]. (e. i. maxaraZis stamba).

1918 w. #1 (22/I), #2 (29/I); TiT. 4 gv.

 

წინა გვერდი