გაზეთი:   მშრომელი
ორგანო : სომეხთ სარევოლუციო პარტიის "დაშნაკცუთიუნ"–ის საქ. ცენტრალური კომიტეტის ორგანო
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1919
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2702 1919 1920
P 1919
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`mSromeli~. 1919-1920. somexT sarevolucio partiis `daSnakcuTiun~-is saqarTvelos centraluri komitetis organo (socialistur internacionalis somexTa Sto). muSaTa da soflis mSromelTa yoveldR. gaz. Tbilisi. red. _ sared. kolegia. [gamomcemeli _ daSnakciuTiunis saq. central. komiteti]. (stamba `aSxatavor~).

1919 w. #1 (?) _ #6 (14/XII); TiT. 4 gv.

1920 w. #7 (1/I) ...?

 

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1919წ. - P6/1919

წინა გვერდი