გაზეთი:   პროლეტარიატის ბრძოლა (1901-1902წწ. იხ."ბრძოლა")
გამოცემის ადგილი : ბაქო
გამოც.დაწყების თარიღი : 1903
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2746 1903 1904 1905
F-2-2746 1903 1904 1905
F-3-2746 1904 1905
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`proletariatis brZola~. 1903_1905. (`borba proletariata~ _ rusulad. `proletariati kriv~ _ somxurad). r. s.-d. m. p. kavkasiis kavSiris komitetis organo. gazeTi gamodioda 1903-dan 1905 wlamde amxanagebis stalinis, a. wulukiZisa da s. Saumianis xelmZRvanelobiT qarTul, rusul da somxur enebze. sul 12 nomeri gamovida.

gazeTSi moTavsebulia amxanag stalinis mTeli rigi saxelmZRvanelo statiebi xelmouwerlad.

gazeTi ibeWdeboda kavkasiis kavSiris komitetis avlabris aralegalur stambaSi~.

[aRweriloba aRebulia l. p. berias wignidan `amierkavkasiis bolSevikuri organizaciebis istoriis sakiTxisaTvis~. mexuTe Sevsebuli gamocema. Tbilisi. 1939. saxelgami, politliteraturis seqtori. ix. gv. 59).

inaxeba ИМЭЛ-is Tbilisis filialSi.

 

literatura:

1.        Сталин, И.В. Сочинения. Том 1, стр. 399-400 (`Пролетариатис Брдзола~) da gv. 403.

2.       beria, l. p. dasaxelebuli Sroma.

3.       beriZe, s. pirveli legaluri bolSevikuri gazeTi saqarTveloSi (`proletaruli revolucia~, 1943 w. gv. 78).

 

წინა გვერდი