გაზეთი:   პროლეტარიატის ბრძოლის ფურცელი
ორგანო : რუსეთის სოციალ–დემოკრატიული მუშათა პარტიის კავკასიის კავშირი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1903
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2747 1904
K-1-1784 1904
K-2-1784 1904
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`proletariatis brZolis furceli~. 1903_1905. (`listok borbi proletariata~, proletariati kriv tertik~) _ r. s.-d. m. p. kavkasiis kavSiris komitetis organo. gazeTi gamodioda amxanag stalinis xelmZRvanelobiT 1903-dan 1905 wlamde qarTul,  rusul da somxur enebze.

gazeTSi moTavsebulia amxanag stalinis mTeli rigi saxelmZRvanelo statiebi xelmouwerlad~.

[aRweriloba aRebulia l. berias Sromidan: `amierkavkasiis bolSevikuri organizaciebis istoriis sakiTxisaTvis~. mexuTe gamoc. Tb. 1939 w. saxelgami. ix. gv. 59].

inaxeba ИМЭЛ-is Tbilisis filialSi.

წინა გვერდი