გაზეთი:   პროლეტარული ბრძოლა
გამოცემის ადგილი : ბათუმი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1922
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2692 1922
F-2-2692 1922
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`proletaruli brZola~. 1922-1923. s. k. p. baTkomis da aWaris central. aRmaskomis organo. yoveldRiuri gaz. baTumi. red. _ saredaqcio kolegia. (1922), i. baxtaZe (1923).

gamodioda gaz. `brZolis~ Semdeg.

1922 w. #425 (1/IX) _ #495 (23/XI) ..? TiT. 4 gv.

1923 w. #1 (?) _ #136 (636) (30/IV) ...?

`proletaruli brZolis~ Semdeg icemoda gaz. `fuxara~ (1924-1928).

 

 

 

წინა გვერდი