გაზეთი:   რაჭა-ლეჩხუმ-სვანეთის ხმა
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1919
ენა: ქართული
რედაქტორები: ევგენი დვალი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2706 1919
F-2-2706 1919
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`raWa-leCxum-svaneTis~ xma. 1919.  gazeT organo raWa-leCxum-svaneTis muSa-mSromelTa xalxisa. Tbilisi. red.-gam. _ evgeni dvali. (stamba `ganaTleba~ d. l. pitnavasi).

gazeT `raWis xmis~ (1918) gagrZeleba; gamovida erTi nomeri:

1919 w. #1 (1/I), 4 gv.

Seicavs cnobebs e. w. `raWa-leCxum-svaneTis jguf-sazogadoebis~, amave saxelis `razmisa~ da `kult-ekonomiur sazogadoebis~ Sesaxeb.

(sarev. muz.)

 

წინა გვერდი