გაზეთი:   რევოლუციონური დროშა
ორგანო : სოციალისყ–რევილუციონერთა ამიერკავკასიის საოლქო და ტფილისის კომიტეტების ორგანო
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1918
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2707 1918
P 1918
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`revolucionuri droSa~. 1918. organo socialist-revolucionerTa amier-kavkasiis saolqo da tfilisis komitetebisa. Tbilisi. red. _ saredaqcio kolegia. gamomcemeli _ soc. rev. saolqo da Tbilis. komitetebi. (stamba `ekonomia~ mugdusi akofovisa).

1918 w. #1 (16/VI) _ #6 (21/VII); TiT. 4 gv.

uaxl. TanamSr.: c. ciskariSvili, s. katorReli (sergei kalaZe), g. TaTulaSvili, beberi muSa (?) da sxvani.

(un.; saj.; sarev. muz.)

 

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1918წ. - P35/1918

 

 

წინა გვერდი