გაზეთი:   რევოლუციონური ნობათი
ორგანო : საპოლიტ. და სალიტ. გაზეთი. სოციალისტ–რევოლუც. პარტიის ქუთ. საგუბერნიო კომიტეტის ორგანო.
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1918
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2705 1918
F-2-2705 1918
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`revolucionuri nobaTi~. 1918. yoveldRiuri gazeTi. (saqarTvelos) socialist-revolucionerTa partiis quTaisis sagubernio komitetis organo. quTaisi. (stamba `Zmoba~).

1918 w. #1 (20/III) _ #23 (7/VII); TiT. 4 gv.

gazeTs hqonda literat. `ligeia~ 1918. (ix. qvemoT); ix. agreTve gaz. `socialist-revolucioneri~ 1917-1918.

(un.; sarev. muz.)

წინა გვერდი