გაზეთი:   საქართველოს სამრეკლო
ორგანო : სალიტერატურო გაზეთი
პერიოდულობა: ყოველკვირეული
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1923
ენა: ქართული
რედაქტორები: კ.გამსახურდია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2709 1923
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`saqarTvelos samreklo~. 1923. yovelkvireuli saliteraturo gazeTi. Tbilisi. morigi redaqtori _ k. gamsaxurdia.

gamovida erTi nomeri:

1923 w. #1 (1/I), 4 gv.

Sinaarsi: k. gamsaxurdiasi, i. tatiSvilis, k. abaSiZis, a. WumburiZis, i. mosaSvilisa da sxva mwerl. leqsebi da patara statiebi.

(un.; sarev. muz.; quT. saj.)

წინა გვერდი