გაზეთი:   ქუჯი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 2000
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რეგისტრირებულია: ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში. ნომ.12/5/მ-4818
რედაქცია (მისამართი): კუპრაძის ქ. N32
გამომცემელი: ტარიელ ფუტკარაძე
რედაქტორები: ტარიელ ფუტკარაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2016 2000 2001 2002
K-1-1545 2001 2002
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი