გაზეთი:   მარცვალი
ორგანო : საპოლიტიკო–სალიტერატურო და სამეცნიერო–საისტორიო გაზეთი
გამოცემის ადგილი : ბაქო
გამოც.დაწყების თარიღი : 1910
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2703 1910
F-2-2703 1910
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

 

`marcvali~. 1910. yovelkvireuli sapolitiko, saliteraturo da samecniero-saistorio gazeTi. baqo. redaqtori _ al. nadiraZe; gamomcemeli _ pl. gelovani. (n. erivancevis stamba).

erovnuli,  liberaluri mimarTulebis gazeTi; sul gamovida:

1910 w. #1 (14/I) _ #7 (8/III).

 

წინა გვერდი