გაზეთი:   რაჭის ხმა (1919 წ. იხ."რაჭა,ლეჩხუმი,სვანეთი")
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1918
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2706 1918
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`raWis xma~. 1918. gazeT _ organo reWvel muSa-mSromelTa xalxisa. Tbilisi. red.-gam. _ evgeni dvali. (stamba `cxovreba~).

gamovida mxolod erTi nomeri:

1918 w. #1 (21/VI), 4 gv.

gauformebeli politikuri mimarTulebis gazeTi; Seicavs umTavresad evgeni dvalis werilebs, romlebSic avtori moiTxovs `dauyovneliv miwebisa da evropul manqanebis darigebas~.

Semdegi nomeri gamovida saxelwodebiT `raWa-leCxum-svaneTis xma~ (1919).

წინა გვერდი