გაზეთი:   უწყებები
ორგანო : თბილისის მუშათა და გლეხთა დეპუტატების საბჭო
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1921
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2722 1921
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

 

`uwyebebi Tbilisis muSaTa da glexTa deputatebis sabWosi~. 1922. Tbilisi. (saq. profsabWos stamba). red. _ saredaqcio kolegia.

[1921 w. ?]

1922 w. #1 (1/I), 4 gv.

(sarev. muz.)

 

წინა გვერდი