გაზეთი:   ჩვენი ბრძოლა
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1918
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2681 1918
F-2-2681 1918
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`Cveni brZola~. 1918. organo dasavleT amier-kavkasiis organizaciebis ruseTis soc.-dem. muSaTa partiis (bolSevikebis) yoveldRiuri gazeTi. quTaisi. red. _ saredaqcio kolegia; gamomcemeli dasavleT a/k organizaciebis komiteti. (mswraflmbeWdavi stamba i.d. kilaZisa).

icemoda gazeT `brZolis~ (1917-1918) nacvlad.

sul gamovida:

1918 w. #1 (8/III) _ #8 (16/III); TiT. 4 gv.

SeniSvna: didi umetesoba werilebisa xelmouwerelia saxelwodebaSi `Cveni brZola~, sityva `Cveni~ patara asoebiTaa dabeWdili.

(un.; sarev. muz.)

წინა გვერდი