გაზეთი:   ჩვენი გზა
ორგანო : პოლიტიკური და სალიტერატურო გაზეთი
პერიოდულობა: ყოველკვირეული
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1920
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2682 1920
K-1-355 1920
P 1920
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

 

 `Cveni gza~. 1920. saqarTvelos axalgazrda marqsistTa organizaciis organo. yovelkvireuli politikuri da saliteraturo gazeTi. Tbilisi. (stamba v. ruxaZisa).

1920 w. #1 (20.VI) _ #5 (24/VII); TiT. 4 gv.

(un.; sarev. muz.)

 

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1920წ. - P47/1920

 

წინა გვერდი