გაზეთი:   ძმური დახმარება დამშეულ საქართველოს
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1922
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2714 1922
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`Zmuri daxmareba damSeul saqarTvelos~. 1922. saq. damSeulTa centr. komit. erTdRiuri gamocema. Tbilisi (yof. `saxalxo saqmis~ stamba).

1922 w. [#1] [18/III], 2 gv. (?) (tiraJi _ 2000 c.)

SeniSvna: biblioTekebSu ar moipoveba; cnoba aRebulia `wignis matiane~-dan (ix. 1926 wl. #1, gv. 168).

წინა გვერდი