გაზეთი:   ხალხი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1910
ენა: ქართული
რედაქტორები: ზ.მ.საფაროვი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2673 1910 1911
P 1910
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`xalxi~. 1910_1911. saliteraturo da sapolitiko gazeTi. yovelkvir. gamoc. Tbilisi. red.-gam. 1911 welSi _ z. m. safarovi (stamba `sorapani~).

upartio gazeTi; misi #2-is meTaurSi naTqvamia: `gazeTi arc erTi mimarTulebis damcvelad ar gamova; adgils dauTmobs yvela mimarTulebaTa mimdevrebis werilebs~. sul gamovida:

1910 w. #1 (4/I) _ #16 (25/IV); TiT. 4 gv.

1911 w. #1 (8/II) _ #17 (27/II).

gazeTSi sWarbobs literaturuli nawili (1910 wlis nomrebSi).

 

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1910წ. - P4/1910

 

წინა გვერდი