გაზეთი:   ხალხის ერთობა
ორგანო : საქართველოს სოციალ–დემოკრატიული პარტია
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1917
ენა: ქართული
გამომცემელი: იოსებ იმედაშვილი
რედაქტორები: იოსებ იმედაშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2672 1917
F-2-2672 1917
P 1917
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`xalxis erToba~. 1917. saxalxo gazeTi ivane gomarTelis mudmivi TanamSromlobiT. (saqarTvelos social-demokratiuli partia), Tbilisi, red.-gam. _ ioseb imedaSvili.

1917 w. #1 (2/IV), #2 (9/IV); TiT. 4 gv.

soc.-dem. partiis erTerTi popularuli gaz.; mesame nomridan gazeTma Seicvala saxelwodeba `xalxis Tavisufleba~-ze (1917) (ix. qvemoT).

(un.; sarev. muz.)

 

 

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1917წ. - P5/1917

 

წინა გვერდი