გაზეთი:   წითელი მეზღვაური
ორგანო : საქ.ახალგ.კომკავშირის მეოთხე რაიონის მბეჭდავთა იაჩეიკის გამოცემა
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1922
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2717 1922
F-2-2712 1922
K-1-1752 1922
K-09-1752 1922
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`wiTeli mezRvauri~. 1922. erTdRiuri gazeTi. saq. axalgazrdaTa kom. kavSiris me-4 raionis mbeWdavTa iaCeikis gamocema. [Tbilisi]. [red. _ sared. kolegia].

1922 w. [#1] (tiraJi _ 1300 c.)

SeniSvna: gamocemis adgili, TariRi, redaqtori ar aris aRniSnuli.

Sinaarsi: werilebi flotis kvireulis Sesaxeb qarTul, somxur da rusul enebze.

(quT. mxareT. muz.; sarev. muz.)

წინა გვერდი