გაზეთი:   წითელი მხედარი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1921
ენა: ქართული
რედაქტორები: სანდრო ქურიძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2690 1921
F-2-2690 1921
K-1-317 1921
K-2-317 1921
P 1921
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

 

`wiTeli mxedari~. 1921. s. s. r. politikur ganaTlebis mTavar mmarTvelobis samxedro da saagitacio ganyofilebaTa organo. yovelkv. gaz. Tbilisi. (samx. da sazRvao komisariatis stamba). red. _ sandro quriZe (fsevd. euli).

1921 w. #1 (1/V) _ #16 (14/VIII); TiT. 4 gv. (tiraJi 2500 c.)/

samxedro gazeTi qarTul enaze.

Sinaarsi: samxedro komisariatis pirveli brZanebani, cirkularebi da sxva oficialuri masala; popularuli statiebi, qronika.

SeniSvna: pirveli nomeri wiTeli saRebaviT aris dabeWdili; ##2, 4 da 11-16 mdare yviTel qaRaldze.

(un.; sarev. muz.)

 

 

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ: 1921 წ. - P16/1921; 

წინა გვერდი