გაზეთი:   წითელი ყვავილები ("წითელარმიელის" დროგამოშვებითი სალიტერატურო დამატება)
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1922
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2718 1922
K-1-761 1922
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`wiTeli yvavilebi~. 1922. gazeT `wiTelarmielis~ drogamSvebiTi saliteraturo damateba. Tbilisi.

1922 w. #1 (4/III) 2 gv.

Sinaarsi: proletar. mweralTa literat. nawarm.

(un.; sarev. muz.)

 

წინა გვერდი