გაზეთი:   მსუბუქი კავალერიის იერიში
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1934
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-809 2010
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

 

`msubuqi kavaleriis ieriSi~. 1934. `amxanag stalinis saxelobis saq. sasoflo-sameurneo umaRlesi kom. skolis `m. k.~ Stabis erTdrouli organo~. Tbilisi. red. _ m. k. [msubuqi kavaleriis] Stabi.

1934 w. #1 (31/III), 4 gv.

(un.; saj.)

 

წინა გვერდი