გაზეთი:   პარტსწავლების ბოლშევიკური ხარისხისათვის
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1933
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2351 1933 1934
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`partswavlebis bolSevikuri xarisxisaTvis~. 1933-1934. saq. k. p. (b) tfilisis komitetis kult. da leninizmis propagandis ganyofilebis biuleteni. Tbilisi. (`Заря Востока~-s stamba).

1933 w. #1 (dek.)

1934 w. #2, #3 (marti); TiT. 4 gv. (tiraJi _ 2000 c.)

`biuletenis amocanaa ibrZolos marqsistul-leninur swavlebis bolSevikur organizaciisaTvis, misi xarisxis amaRlebisaTvis~ etc. (ix. `redaqciisagan~ #1).

(un.; saj.)

 

წინა გვერდი