გაზეთი:   კავკასიის მხარეთა უწყებანი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1845
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
არ არის ბიბლიოთეკაში
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`kavkasiis mxareTa uwyebani~. 1845. yovelkvireuli gazeTi, `Закавказский Вестник~-is (1836-1864) damateba. tfilisi. redaqtori _ platon ioseliani.

1845 w. #1(?) _ #11 (11/III)

es gazeTi `tfilisis uwyebani~-s msgavs oficialur gamocemas warmoadgenda. ocemoda mxolod 1845 wlis ganmavlobaSi. ar aris gamorkveuli, Tu ramdeni nomeri gamovida. Cvenamde moaRwia mxolod erTma nomerma, 1845 w. #11, romelic inaxeba saq. sajaro biblioTekaSi da romelic awerili aqvT d. kariWaSvils zemoT citirebul `qarT. period. gamoc. bibliograf. mimoxilvaSi~ da p. guguSvilis `qarTul JurnalistikaSi~, Tb. 1941 w. (ix. Tavi VI, gv. 98-101).

წინა გვერდი