გაზეთი:   ნობათი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1906
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
არ არის ბიბლიოთეკაში
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`nobaTi~. 1906. sayovelkvireo [politikuri] gazeTi. Tbilisi. rdd.-gam. d. erisTavi _ mdivnisa (eleqtro-mbeWdavi amxanagoba `Sroma~).

sul gamovida:

1906 w. #1 (25/III) _ #14 (2/VI), TiT. 16 gv.

saerTo paginacia ##1-14) _ 216 gv., samkolon. teqsti.

anarqistuli mimarTulebis organo. ix. gazeTis Sesaxeb l. berias `amier-kavkasiis bolSevik. organizac. istoriis sakiTxisaTvis~, me-5 gamoc. gv. 114.l

წინა გვერდი