გაზეთი:   ხმა
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1906
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
არ არის ბიბლიოთეკაში
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`xma~. 1906. yoveldRiuri gazeTi. Tbilisi. red.-gam. v. i. SalikaSvili. (m.e. xelaZis eleqtronis stamba).

1906 w. #1 (10/V) _ #7 (18/V). TiT. 4 gv.

qarTveli anarqistebis organo. yvela statia fsevdonimebiT aris gamoSvebuli: Saliko q-Ze, ali don, jani, kaxeli, soleiman efendi da sxva.

წინა გვერდი