გაზეთი:   ძალა
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1906
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
არ არის ბიბლიოთეკაში
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`Zala~. 1906. yovelkvireuli gazeTi. quTaisi. red.-gam. simon jorbenaZe. (`komerciuli~ sabeWdi WilaZisa da amx.).

1906 w. #1 (28/XI); 16 gv.

anarqistuli mimarTulebis organo.

წინა გვერდი