გაზეთი:   ქარიშხალი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1907
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
არ არის ბიბლიოთეკაში
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`qariSxali~. 1907. yovelkvireuli samecniero literaturul-kritikuli da sazogadoebriv-ekonomiuri gazeTi. Tbilisi. red.-gamomc. iv. ebraliZe. (stamba `nadeJda~ k. TavarTqilaZisa).

qarTveli sindikalistebis organo; gamovida xuTi nomeri:

1907 w. #1 (23/VII) _ #5 (19/VIII); TiT. 16 gv.

gazeTi ebrZoda yvela politikur partias; anviTarebda sindikatebis daarsebisa da maTi federaciis ideas. statiebi gazeTSi yvela xelmouwerelia.

წინა გვერდი