გაზეთი:   კავშირი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1907
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
არ არის ბიბლიოთეკაში
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`kavSiri~. 1907. `dasavleT saqarTvelos socialist-federalistTa maswavlebelTa organo~ [quTaisi].

1907 w. #1 (?), #2 (?), #3 (Tebervali), 8 gv.

aralegaluri gazeTi. moipoveba mxolod #3.

წინა გვერდი