გაზეთი:   შიკრიკი
გამოცემის ადგილი : ბათუმი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1907
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
არ არის ბიბლიოთეკაში
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`Sikriki~. 1907_1908. (?). baTumi. soc.-dem. mimarT. gazeTi.

SeniSvna: biblioTekebSi ar moipoveba; cnoba am gazeTis arsebobis Sesaxeb aRebulia gazeTebis qronikidan.

წინა გვერდი