გაზეთი:   ქუთაისის ფურცელი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1915
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
არ არის ბიბლიოთეკაში
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`quTaisis furceli. `Кутаисский листок~. 1915. yoveldRiuri rusul-qarTuli gazeTi. Ежедневная русско-грузинская газета. quTaisi.  Ред.-изд. Д. И. Шарашенидзе. (Типография `Братство~).

1915 w. #1 _ #3 (20/VIII); TiT. 4 gv.

SeniSvna: moipoveba mxolod erTi nomeri (#3) stalinis saxelobis Tbil. sax. univeristetis biblioTekaSi.

(un.)

წინა გვერდი