გაზეთი:   ივერია
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1919
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1981 1919
F-2-1981 1919
F-3-1981 1919
P 1919 1920
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

`iveria~. 1919-1920. yoveldR. sapolitiko, saekonomio da saliteraturo gaz. Tbilisi. redaqtori _ l. jafariZe. gamomcemeli _ rwmunebuli k. sioriZe. (stamba qarTvelTa beWdviTi amxanagobisa).

1919 w. #1 (13/XI) _ #41 (13/XII); TiT. 4 gv.

1920 w. #1 (12/XII).

nac.-demokr. partiis organo; icemoda gaz. `axali saqarTvelos~ (1919) magivrad. (ix. gaz. Sesaxeb `saxalxo saqme~ 1919 w. 14 noembris #679).

(un.; saq.; muz. sarev. muz.)

 

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1919წ. - P9/1919;  1920წ. - P50/1920

წინა გვერდი