გაზეთი:   წითელი მშრომელი
გამოცემის ადგილი : თელავი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1921
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
P 1922
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ


 

`wiTeli mSromeli~. 1921-1922. s. k. p. (b) Telavis samazkomis da revkomis organo. kvireuli gazeTi. Telavi. red. _ sared. kolegia. (Telavis sabWos stamba).

1921 w. #1 (10/VII) _ #13 (2/X) ...?

1922 w. #16 (?) _ #26 (7/V) ...? TiT. 2 gv. (tiraJi _ 500 c.).

`wiTeli mSromeli~-s Semdeg icemoda gazeTi `sabWoTa kazeTi~ (1923).

(un.; saq. muz.; sarev. muz.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ: 1922 წ. - P12/1922 

 

წინა გვერდი