გაზეთი:   საბჭოთა აჭარა
გამოცემის ადგილი : ბათუმი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1945
ენა: ქართული
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
p 1945
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1945წ. - P112/1945

წინა გვერდი