გაზეთი:   ადიგენის კოლმეურნე
ორგანო : საქართველოს კ.პ.(ბ) ადიგენის რაიკომისა და მშრომ.დეპ.რაიონ.საბჭოს ორგანო
გამოცემის ადგილი : ადიგენი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1940
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-210 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
K-1-580 1944 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961
K-2-580 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1959 1960 1961
K-3-580 1951 1953 1954 1955
P 1943 1944 1945
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

 

„adigenis kolmeune“. „Адыкун колхозчусу“. 1938-1941. saq. k. p. (b) adigenis raikomisa da raiaRmaskomis organo. 1940 wl. seqtembris 8-dan: saq. k. p. (b) adigenis raionuli komitetisa da mSromelTa deputatebis raionuli sabWos yovelkvireuli organo. adigeni („adigenis kolmeurnis“ stamba).

1938 w. # 1 _ # 49 (200) (30/XI); TiT. 2 an 4 gv.

1939 w. # 1 (205) (1/I) _ # 49 (256) ?

1940 w. # 1 (257) (1/I) _ # 57 (313) (22/XII)

1941 w. # 1 (314) (1/I) _ # 44 (357) (14/XII)

1942 w. # 1 (359) (1/I) _ # 46 (404) (6/XII)

1943 w. # 1 (405) (1/I) _ # 42 (447) (25/XII)

1944 w. # 1 (448) (1/I) _ # 29 (476) (7/IX)..?

SeniSvna: gazeTi gamodis 1934 wlidan azerbaijanul enaze. 1938 wlidan ki azerbaijanul da qarTul enebze; biblioTekebSi serialuri kompleqtebi ar moipoveba.

 

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1943წ. - P33/1943;  1944წ. - P51/1944;  1945წ. - P54/1945

 

წინა გვერდი